ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT   ECO

PORADNIK JAK ROZPOCZĄĆ INWESTYCJĘSPRAWDŹ CZY MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ ZAMIERZASZ WYBUDOWAĆ OBIEKT POSIADA
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Udaj się do
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY URZĘDU GMINY
i złóż wniosek o aktualny wypis z planu zagospodarowania
przestrzennego
Złóż  wniosek w
 WYDZIALE ARCHITEKTURY URZĘDU GMINY
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WZ
 Również udaj się do Wydziału Geodezji Urzędu Gminy po kopię mapy zasadniczej.
Zwróc sie do ZAKŁADU GAZOWNICZEGO, ENERGETYCZNEGO, WODNO-KANALIZACYJNEGO
o uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów

Skompletuj pozostałe dokumenty:
- wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu
- wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich
- charakterystykę obiektu - obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce

Masz już
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNNEGO
Masz już
WARUNKI ZABUDOWY
Teraz zwróć się do geodety, który sporządzi dla Twojej działki mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,
przeznaczoną do celów projektowych
Skontaktuj sie z NAMI w celu wykonania projektu architektoniczno - budowlanego inwestycji 


My wykonamy projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno - wysokościowej
oraz wykonamy projekt architektoniczno-budowlany zgodny z :
- Warunkami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy;
- z warunkami istniejącymi na danym terenie:
- zaprojektujemy trasy przyłączy mediów
- zaprojektujemy wjazd na działkę oraz uzgodnimy go we właściwym urzędzie


Jednocześnie wykonujemy Uzgodnienia Planu Zagospodarowania działki z :
- z Zakładem Energetycznym
- z Zakładem Wodociągowo - Kanalizacyjnym
- z Zakładem Gazowniczym
- z ZUPD

Opracowanie powyższej dokumentacji staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.

Ponosimy pełną  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  za zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami
i przepisami Prawa budowlanego.
POSIADASZ JUŻ WSZYSTKIE DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ,
CZYLI:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- decyzję o warunkach zabudowy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich
- warunki techniczne dostawy mediów
- w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych lub terenach zamkniętych potrzebne jest postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej
- decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana)
Złóż wniosek o pozwolenie na budowę
w WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO.
Urząd w terminie do 65 dni wyda decyzję. Decyzję tą właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.
Klauzula ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po dwóch tygodniach, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniesie odwołania.
MASZ JUŻ POZWOLENIE NA BUDOWĘ
O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH powiadom Starostwo Powiatowe
z siedmiodniowym wyprzedzeniem dołączając
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:
1) wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie
2) wykonania niwelacji terenu
3) zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
4) wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Teraz nie zapomnij o DZIENNIKU BUDOWY, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie
przez właściwy organ.

 MOŻESZ ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ
Copyright © 2015 ArchiformaArchitekci
   aktualizacja 7/03/2014