ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT    ECO
                             

JAK ROZPOCZĄĆ NOWĄ INWESTYCJĘ ?
PORADNIK INWESTORA

Zasady wyceny dokumentacji projektowej

SARP
Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118)
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
POLSKA NORMA   PN-ISO 9836:1997


Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

PKN
Polski Komitet Normalizacyjny


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

USTAWA  
z dnia 29 stycznia 2004 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163)
(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

USTAWA
z dnia 23 lipca 2003 r.
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2))USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 54 poz. 348)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1504)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625)
(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059)
NOWE STANDARDY
ENERGETYCZNE
BUDYNKÓW

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE   2014-01-01


Z DZIENNIKA USTAW
2013 poz. 926


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
 I GOSPODARKI MORSKIEJ 


z dnia 5 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w spraw
ie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie
Copyright © 2015 ArchiformaArchitekci
   aktualizacja 17/01/2015