ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT   ECO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 17, poz. 90) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, które nie są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, umarza się, a wniesione przez wnioskodawcę opłaty z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności podlegają zwrotowi.

2. Postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych w brzmieniu dotychczasowym w:

1) dziale administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w pkt 1-39 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w pkt 1-28;
2) dziale administracji rządowej - transport w pkt 1, 15, 22, 36-38, 41, 46 i 47 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej - transport w pkt 1, 16, 32, 40, 41, 56-58 i 68.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. (poz. 591)

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH


Dział administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa:

1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
2) architekt uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
3) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
4) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
5) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
6) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
7) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
8) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
9) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej;
10) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;
11) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej;
12) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
13) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej;
14) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
15) inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja złóż uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
16) inżynier inżynierii wojskowej uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
17) inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
18) inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
19) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
20) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
21) inżynier górnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych;
22) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
23) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
24) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
25) inżynier energetyk uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
26) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
27) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
28) inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
29) pośrednik w obrocie nieruchomościami;
30) rzeczoznawca majątkowy;
31) urbanista;
32) zarządca nieruchomości.

Dział administracji rządowej - gospodarka morska:

1) drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
2) drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW;
3) kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
4) kapitan żeglugi przybrzeżnej;
5) kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
6) kierownik prac podwodnych I klasy;
7) kierownik prac podwodnych II klasy;
8) kucharz okrętowy;
9) marynarz wachtowy;
10) motorzysta wachtowy;
11) nurek I klasy;
12) nurek II klasy;
13) nurek III klasy;
14) nurek saturowany;
15) oficer elektroautomatyk okrętowy;
16) oficer mechanik;
17) oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;
18) oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
19) oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej;
20) operator systemów nurkowych;
21) pilot morski;
22) pilot pełnomorski;
23) rybak rybołówstwa morskiego;
24) starszy marynarz;
25) starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW;
26) starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
27) starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
28) starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
29) starszy rybak rybołówstwa morskiego;
30) szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego;
31) szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego;
32) szyper 1 klasy w żegludze krajowej;
33) szyper 2 klasy w żegludze krajowej.

Dział administracji rządowej - łączność:

1) operator radiotelefonista stacji lotniskowej;
2) operator stacji nadbrzeżnej;
3) radioelektronik drugiej klasy (GMDSS);
4) radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS).

Dział administracji rządowej - transport:

1) automatyk sterowania ruchem kolejowym;
2) bosman żeglugi śródlądowej;
3) diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów;
4) doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych;
5) doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (doradca RID);
6) doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (doradca ADN);
7) dróżnik obchodowy;
8) dróżnik przejazdowy;
9) dyspozytor lotniczy;
10) dyspozytor ruchu metra;
11) dyżurny ruchu;
12) dyżurny ruchu i stacji metra;
13) egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji;
14) ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (ekspert ADN);
15) informator służby informacji powietrznej;
16) instruktor nauki jazdy;
17) kapitan żeglugi śródlądowej klasy A;
18) kapitan żeglugi śródlądowej klasy B;
19) kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w zarobkowym transporcie drogowym;
20) kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym;
21) kierownik pociągu;
22) kierujący tramwajem (motorniczy);
23) konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;
24) konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych;
25) konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
26) konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
27) kontroler ruchu lotniczego;
28) manewrowy;
29) manewrowy metra;
30) marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej;
31) marynarz żeglugi śródlądowej;
32) maszynista;
33) maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;
34) maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
35) maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych;
36) maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
37) mechanik obsługi technicznej statku powietrznego;
38) mechanik pokładowy;
39) mechanik statkowy żeglugi śródlądowej;
40) monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra;
41) monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra;
42) mostowniczy;
43) motorzysta żeglugi śródlądowej;
44) nastawniczy;
45) nawigator lotniczy;
46) obserwator radarowy żeglugi śródlądowej;
47) pilot balonu wolnego;
48) pilot samolotowy liniowy;
49) pilot samolotowy zawodowy;
50) pilot sterowcowy liniowy;
51) pilot sterowcowy zawodowy;
52) pilot szybowcowy;
53) pilot śmigłowcowy liniowy;
54) pilot śmigłowcowy zawodowy;
55) pilot wiatrakowcowy zawodowy;
56) prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych;
57) prowadzący pociąg metra;
58) prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra;
59) przewoźnik żeglugi śródlądowej;
60) radiooperator pokładowy;
61) rewident taboru;
62) rzeczoznawca samochodowy;
63) skoczek spadochronowy zawodowy;
64) starszy marynarz żeglugi śródlądowej;
65) stermotorzysta żeglugi śródlądowej;
66) sternik żeglugi śródlądowej;
67) szyper żeglugi śródlądowej;
68) taksówkarz;
69) technik awionik;
70) technik-mechanik lotniczy;
71) toromistrz;
72) ustawiacz;
73) zwrotniczy.